UWAGA !!! Dzień otwarty szkoły odbędzie się 21.03.2018 r. !!! UWAGA !!! Dzień otwarty szkoły odbędzie się 21.03.2018 r. !!!UWAGA !!! Dzień otwarty szkoły odbędzie się 21.03.2018 r. !!!

Wstępnie działania dotyczące utworzenia zawodowej szkoły rzemieślniczej podjęto w 2004 roku. 12 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Wejherowskiego i władz wejherowskiego cechu. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji rzemieślniczej wystąpili z wnioskiem utworzenia Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy Powiatowym Cechu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie. Prace organizacyjno-prawne trwały prawie 2 lata.

13 marca 2006 r. Pomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię dotyczącą spełnienia warunków dotyczących uprawnień szkoły publicznej, następnie Starosta Wejherowski wpisał szkołę pod nr 75 do rejestru szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz nadał uprawnienia szkoły publicznej.

1 września 2006 r. rozpoczęła działalność pierwsza, niepubliczna szkoła zawodowa o uprawnieniach szkoły publicznej na terenie województwa pomorskiego. 

 Na potrzeby nowej placówki wynajęto pomieszczenia w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Na stanowisko dyrektora został powołany Krzysztof Grzenia, nauczyciel gimnazjum. Wówczas naukę w szkole podjęło 35 adeptów (w trzech zawodach: fryzjer, stolarz i tapicer). Z dokumentów szkolnych wynika, że w pierwszym roku nauki szkolnej było zatrudnionych 13 nauczycieli (przedmioty ogólne i zawodowe). W drugim roku szkolnym 2007/2008 naukę pobierało 67 uczniów w dwóch oddziałach, z czego w klasie pierwszej 36 uczniów.

 Budynek Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, pierwsza siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

 

 

Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły, pokazały że możliwości wynajmu pomieszczeń w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie w perspektywie dalszego rozwoju są niewystarczające. Mając to na uwadze zarząd wejherowskiego cechu rozpoczął intensywne poszukiwania nowego obiektu na terenie miasta Wejherowa, która dawałaby możliwości nieskrępowanego rozwoju. Przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Urzędu Miasta Wejherowa znaleziono budynek będący własnością władz samorządowych usytuowany przy ulicy Kalwaryjskiej 3.

21 maja 2008 roku w Ratuszu miejskim, podpisano akt użyczenia części budynku szkolnego przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie. W czerwcu tego roku przystąpiono do prac adaptacyjnych, mających na celu przystosowanie lokalu dla potrzeb szkolnictwa zawodowego. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. funkcję dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie powierzono Stanisławowi Zaleskiemu.

Siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskiej 3

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2008/2009, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach, odbyła się 1 września 2008 roku. Naukę tego dnia rozpoczęło 149 uczniów, z czego 85 stanowili pierwszoklasiści i kształcenie było realizowane w czterech specjalnościach: fryzjerstwo, stolarstwo, tapicerstwo i mechanika pojazdowa w pięciu oddziałach. Klasy pierwsze szkoliły się w trzech, klasa druga i trzecia w jednym oddziale. W tym roku szkolnym zatrudnionych było 24 nauczycieli.

Następny rok szkolny 2009/2010 przyniósł kolejny wzrost liczby uczniów. Do szkoły uczęszczało już 241 uczniów. Oferta wyboru zawodów poszerzyła się. Młodzież miała do wyboru 7 zawodów. W roku szkolnym 2009/2010 przyjęto 127 uczniów i największą popularnością cieszył się zawód fryzjera. Dla uczniów szkolących się w tym zawodzie przygotowano aż dwa oddziały.  Po jednym oddziale utworzono dla chłopców pragnących kształcić się w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Dla pozostałych czterech zawodów utworzone zostały dwa oddziały, tworząc tzw. klasy wielozawodowe. Następuje dalszy wzrost zatrudnienia nauczycieli, w szkole pracowało 28 nauczycieli, w tym 8 pełnoetatowych. W kwietniu 2010 roku kształciło się 235 uczniów w 9 oddziałach.

Rok szkolny 2010/2011 przyniósł kolejny wzrost liczby uczniów. W wyniku rekrutacji przyjęto 167 uczniów i utworzono sześć oddziałów, czyli o jeden więcej niż w poprzednim roku. We wrześniu 2010 roku naukę w szkole podjęło 361 uczniów w 14 oddziałach. Nastąpił również dalszy wzrost zatrudnienia, w szkole pracowało 32  nauczycieli (o 4 nauczycieli więcej w stosunku do poprzedniego roku).

Kolejny rok szkolny 2011/2012 przyniósł znaczące zmiany w ofercie kształcenia Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Na wskutek rozmów z rzemieślnikami zrzeszonymi w wejherowskim cechu i potrzeb rynku pracy następiło rozszerzenie oferty edukacyjnej o szereg nowych zawodów. Oprócz dotychczasowych zawodów: fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca i kucharz małej gastronomii, dochodzą nowe zawody w których może kształcić się młodzież, a mianowicie: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, złotnik-jubiler, murarz, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych i dekarz. Młodzież miała do wyboru aż 14 zawodów. Zmiana ta jednak nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Liczba nowoprzyjętych uczniów zmalała z 167 (wrzesień 2010 r.) do 148 (wrzesień 2011 r.). Spadek liczby uczniów w klasie pierwszej nie spowodował istotnych zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli. Liczba wszystkich uczniów w szkole wzrosła z 361 (wrzesień 2010 r.) do 376 (wrzesień 2011 r.). Powiększa się też liczba oddziałów z 14 do 15. Rok szkolny ukończyło 348 uczniów. Z dniem 1 lutego 2012 r. na stanowisko dyrektora szkoły został powołany dotychczasowy wicedyrektor, Henryk Pranga. Stanowisko wicedyrektora objął Stanisław Zaleski, które pełnił do końca sierpnia 2012 r.

Rok szkolny 2012/2013to pierwszy rok wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ich celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, zróżnicowanie form kształcenia ogólnego i zawodowego oraz dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. Nastąpiła zmiana nazw niektórych zawodów i dostosowano je do nowej klasyfikacji zawodów.

Dla szkoły jest to kolejny rok ustabilizowania się liczby nowoprzyjętych uczniów. Do klas pierwszych przyjęto 149 uczniów, tworząc 5 oddziałów. Z uwagi na podobną ilość uczniów w szkole, jak w roku poprzednim nie następują zmiany w strukturze zatrudniania nauczycieli i wynosiło ono 30 nauczycieli. W okresie od grudnia 2012 do czerwca 2013 r. stanowisko wicedyrektora pełnił Waldemar Skarżyński.

Rok szkolny 2013/2014 - to kolejny rok wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Z początkiem roku szkolnego obiekt przy ul. Kalwaryjskiej 3 w całości przeszedł w użytkowanie naszej placówki, po przeprowadzeniu się Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych na ul. Dworcową 5. W związku z tym, prowadzono poważne remonty obiektu szkolnego, doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne, utworzono nową salę komputerową z nowym sprzętem z funduszy unijnych, finansowano liczne wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy i rzemieślników, prowadzono zajęcia pozalekcyjne finansowane w ramach projektów unijnych dla stolarzy, fryzjerów, mechaników - wszyscy uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych z języków obcych ukierunkowanych zawodowo i matematyki. Organizowano promocję szkoły w gimnazjach powiatu wejherowskiego, akcję promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i u rzemieślników. W roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach pierwszych podjęło 136 uczniów. Zmniejszyła się liczba oddziałów z 15 do 14. Do szkoły uczęszczało 331 uczniów (stan 5 maja 2014 r.) kształcąc się w 16 zawodach. Zatrudnionych było 31 nauczycieli.

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach pierwszych podjęło 172 uczniów (10 września 2014 r.) w 6 oddziałach. Do szkoły uczęszcza obecnie prawie 400 uczniów, kształcąc się w 16 oddziałach. Grono pedagogiczne stanowi 31 nauczycieli. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. stanowisko wicedyrektora szkoły objął Waldemar Bargański.

31 stycznia 2015 r. dyrektor szkoły Henryk Pranga przeszedł na emeryturę, natomiast stanowisko decyzją zarządu wejherowskiego cechu objął z dniem 1 lutego, dotychczasowy wicedyrektor szkoły Waldemar Bargański, a na stanowisko wicedyrektora szkoły powołano Marka Kwietniewskiego.

Rok szkolny 2015/2016 - to dziesiąty, jubileuszowy rok istnienia placówki. Naukę tego roku rozpoczęło 422 uczniów w 17 oddziałach (w wyniku klasyfikacji rocznej klasyfikowano 410). W szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku był jubileusz X-lecia powstania i rozwoju placówki. Nasze dotychczasowe działania zyskały uznanie w opinii władz i organizacji rzemieślniczych. Za dotychczasową naszą pracę, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie uhonorował sztandar szkoły, jednym z najwyższych odznaczeń rzemieślniczych - Złotym Medalem Jana Kilińskiego. Aktu dekoracji dokonał Prezes Jerzy Bartnik. Przy tej okazji wydano publikację i zrealizowano film o historii szkoły. 1 lipca 2016 r. stanowisko drugiego wicedyrektora objęła Iwona Chrzanowska-Drewa.

 

Copyright www.szkola.cechwejherowo.pl 2010-2018